Skip to main content

9 Courses

ورکشاپ آنلاین طراحی تی شرت های عاشواریی با تکنیک ترافارد
ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
Preview Course

ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

ورکشاپ آنلاین طراحی تی شرت های عاشواریی با تکنیک ترافارد

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین طراحی شال عاشورایی باتکنیک سوزندوزی
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین طراحی شال عاشورایی باتکنیک سوزندوزی

 • (0)
 • ورکشاپ بازتاب نمادهای اسطوره ای ایران در مراسم تعزیه
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ بازتاب نمادهای اسطوره ای ایران در مراسم تعزیه

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین بوطیقایی روایی نقش و معنا در طراحی لباس و پارچه
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین بوطیقایی روایی نقش و معنا در طراحی لباس و پارچه

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین خوانش نقش مایه اژدها درعلم های عاشورایی ایران با رویکرد استحاله آیکونوگرافیک
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course
  ورکشاپ آنلاین معرفی نشانه های روایی عاشورا
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین معرفی نشانه های روایی عاشورا

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین کارکرد عملی مد پایدار در فرهنگ عاشواریی
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین کارکرد عملی مد پایدار در فرهنگ عاشواریی

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین استفاده از تکنیک های بافت تاپستری در بیان نماد های عاشورایی
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین استفاده از تکنیک های بافت تاپستری در بیان نماد های عاشورایی

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین نحوه ایده گرفتن از مضامین عاشورایی در طراحی لباس
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  Preview Course

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین نحوه ایده گرفتن از مضامین عاشورایی در طراحی لباس

 • (0)