پرش به محتوای اصلی

4 درس‌ها

ورکشاپ آنلاین حقوق ورزشی
مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
مشاهده دوره

مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

ورکشاپ آنلاین حقوق ورزشی

روانشناسی
مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
مشاهده دوره

مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

روانشناسی

ورکشاپ آنلاین کمک های اولیه با رویکرد ورزش های رزمی
مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
مشاهده دوره

مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

ورکشاپ آنلاین کمک های اولیه با رویکرد ورزش های رزمی

کلاس های آنلاین هیئت بوکس استان تهران
مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
مشاهده دوره

استاد: دکتر شیرزاد رزمجو

کلاس های آنلاین هیئت بوکس استان تهران

مجموعه کلاس های آنلاین هیئت بوکس استان تهران 

مدرسین : 

جناب آقای دکتر یعقوبیان
جناب آقای دکتر صداقت

جناب آقای دکتر رزمجو